2011-09-21

Instalacija Arch Linux-a na LVM i obratno

U prošlom postu opisao sam šta je to LVM i kako se pravi. Ali da bi LVM radio na Arch Linux-u mora se izvršiti određeno podešavanje i o teme će biti reči u ovom tekstu.

Treba obratiti pažnju na 2 fajla.

U rc.conf treba postaviti
USELVM="yes"

U mkinitcpio.conf treba da stoji:
MODULES="dm_mod"
. . .
HOOKS="base udev autodetect pata scsi sata usb lvm2 filesystems usbinput"

Zatim traba ponovo naraviti initramfs:
cd /boot
mkinitcpion -p linux

Manuelno mountovanje LVM particije

Ponekad je nužno ručno mountovati particiju, sa običnim je to lako:
mount /dev/sda4 /mnt/arch

Ali to ne pali kod LVM particija.

sa
pvs

saznajemo ime VG i na koje PV su u VG

Recimo sa se VG zove VolGroup00, zatim sa:
lvdisplay /dev/VolGroup00

izlistamo LV na VG

Kad smo se odlučili koju LV (LogVol00 u primeru) ćemo mountovati radimo:
vgscan --mknodes
lvchange -a y /dev/VolGroup00/LogVol00
mount /dev/VolGroup00/LogVol00 /mnt/lvm

No comments: